Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Partners

Eind vorig jaar werden de randvoorwaarden erosie grondig bijgestuurd. Het principe dat landbouwers maatregelen moeten nemen op (zeer) hoog erosiegevoelige percelen, is onveranderd gebleven. De realisatie ervan in de praktijk zou nu wel haalbaarder moeten zijn.

De randvoorwaarden erosie uit de doeken gedaan!

Concreet wordt een opdeling gemaakt in 4 teeltcategorieën:

  • Teelten die het jaar rond een volledige bedekking van de bodem bieden
  • Teelten ingezaaid vóór 1 januari
  • Teelten ingezaaid na 1 januari
  • Meerjarige teelten


Naargelang de teelt en de erosiegevoeligheid van het perceel (paars of rood), moeten maatregelen uit één of meerdere keuzepakketten toegepast worden.

  • Basispakket: bodembedekking in de winter
  • Keuzepakket bufferstrook: het aanleggen van diverse graszones en plantaardige dammen
  • Keuzepakket teelttechnische maatregelen: teeltaanpassingen zoals niet-kerende bodembewerking, strip-till, aardappeldrempeltjes, …
  • Keuzepakket structurele erosiebestrijdingswerken: permanente maatregelen zoals aarden dammen en bufferbekken


De maatregelen uit de keuzepakketten zijn dus niet uitsluitend brongericht, maar zijn eveneens aangevuld met effectgerichte maatregelen. Om je te begeleiden in jouw keuze, zijn per teeltcategorie flowcharts opgemaakt. Die zijn terug te vinden via de website www.gomeros.be of rechtstreeks door hier te klikken.


De nieuwe randvoorwaarden zijn eveneens na te lezen via deze link.