Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Rode en paarse percelen

Hoe komt men tot de indeling in paarse en rode percelen?

Erosie door water wordt bepaald door meerdere factoren. Een aantal van deze factoren zijn eigen aan het perceel en worden niet beïnvloed door de landbouwer. Het gaat om het reliëf, de grootte en aard van het toestroomgebied en de bodemtextuur (zie factoren die invloed hebben op erosie). Deze factoren bepalen samen hoeveel erosie van het perceel kan afstromen als er geen erosiebeperkende maatregelen worden genomen (potentiële erosie). Om een objectieve inschatting te maken van de potentiële erosie, werd de bodemkaart van Vlaanderen onderverdeeld in pixels van 5 op 5m. Per pixel werd de potentiële erosie berekend. Door hier de percelenkaart bovenop te leggen, kan bepaald worden tot welke erosiecategorie het perceel behoort, volgens het gemiddelde van alle pixels die tot het perceel behoren.

Er zijn 6 categorieën:

  • groen (verwaarloosbaar),
  • lichtgroen (zeer laag),
  • geel (laag),
  • oranje (medium),
  • rood (hoog)
  • paars (zeer hoog erosierisico).

Bij samenvoeging of splitsing van percelen op de verzamelaanvraag, kan er een verandering van erosiecategorie zijn. De potentiële erosie van nieuw gevormde percelen worden immers herberekend op basis van de pixels die tot het perceel behoren.

Erosie kan in belangrijke mate worden beperkt naarmate het organische koolstofgehalte (sterk) hoger is. In de regelgeving werd voorzien dat percelen met een organisch koolstofgehalte >1,7% in de bouwvoor, daarom een erosiecategorie kunnen zakken. Hiervoor dient een bodemstaal genomen te worden door een erkend labo. Meer informatie kan u vinden bij het Departement leefmilieu, natuur en energie . De potentiële bodemerosiekaart is te raadplegen bij de Databank ondergrond Vlaanderen .


 
Extract uit de potentiële bodemerosiekaart per perceel van Vlaanderen.