Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Partners

Tijdens een hevige regenbui kunnen heel wat liters water van je perceel afstromen. Op zijn weg neemt het water ook bodemdeeltjes, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen mee! Vruchtbare grond, dure gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen spoelen zo van het veld. Zowel voor de opbrengst van je teelten als voor de kwaliteit van oppervlaktewater is dat nefast. In onze provincie kan de afspoeling van bodemdeeltjes oplopen tot meer dan twee vrachtwagens per hectare per jaar! Door de tips uit dit nieuwsbericht toe te passen, kunnen we dat cijfer gelukkig drastisch verlagen.     

    
Hoe kan je voorjaarserosie voorkomen?

Erosiebestrijding start met een goede bodemstructuur. Ook met erosiebestrijdende teelttechnieken en opvangstructuren houden we de bodemdeeltjes en gewasbeschermingsmiddelen op het veld. Met de start van het nieuwe teeltseizoen willen we je enkele tips geven om voorjaarserosie te vermijden. In een reeks nieuwsberichten gaan we daar dieper op in.
    

De bodemstructuur
De bodemstructuur heeft een groot effect op de afspoeling van bodemdeeltjes en fytoproducten. Organische stof (compost, stalmest, groenbedekkers, …) en calcium aanbrengen heeft een positief effect op de stabiliteit van de bodemdeeltjes en zorgt voor een kruimelige bodem. Zo wordt verslemping vermeden en neemt de infiltratiecapaciteit toe. De afwezigheid van storende en verdichte lagen in de bodem is ook cruciaal voor een goede infiltratie. Een verbeterde infiltratie leidt tot minder runoff en minder erosie.     


Erosiebestrijdende teelttechnieken
Om erosie te vermijden kan je groenbedekkers inzaaien. Daarnaast zijn er ook erosiebestrijdende teelttechnieken. Denk bijvoorbeeld aan niet-kerende grondbewerking, zaaien of planten in de richting van de hoogtelijnen en drempeltjes in ruggenteelt.
    

Erosiebestrijdende maatregelen
Als die technieken niet volstaan, kan je kiezen voor erosiebestrijdende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan een grasbufferstrook, een plantaardige damconstructie (zoals een wilgenteendam, houthakseldam of strodam), een erosiepoel, heggen of houtkanten.     

Via het Erosiebesluit kan je de erosie- en afspoelingsknelpunten samen met de gemeente aanpakken met een erosiebestrijdende maatregel. Jij krijgt een vergoeding voor de ingenomen oppervlakte. Bovendien beperk je de afspoeling van je vruchtbare toplaag en van gewasbeschermingsmiddelen.
    

Duurzaam gebruik van fytoproducten
Afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen komt voor op zowel sterk hellende als weinig hellende percelen. Eenvoudig gesteld: als je water van je velden ziet afstromen, spoelen er ook fytoproducten mee. Om afspoeling en erosie van gewasbeschermingsmiddelen te beperken, kan je nog enkele specifieke maatregelen nemen:     

  • Houd rekening met de gebruiksbeperking. De wetgever beperkt het gebruik van een aantal producten. Die mogen niet toegepast worden op sterk erosiegevoelige percelen (kleurcodes rood en paars), tenzij er erosiebestrijdingsmaatregelen zijn.
    
  • Houd het weer in de gaten. Vermijd te spuiten als er hevige regen voorspeld wordt. Vermijd ook bespuitingen op een waterverzadigde bodem.

Meer info
Annelies Pollentier
051 27 33 83
annelies.pollentier@inagro.be     


   

gomeroslogo.jpg
  

tripleC.jpgLYSE.jpg

KK.PNG
 


   

 
Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting