Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Gomeros
Groenten en maïs op erosiegevoelige percelen
Wetgeving erosie

Strategie
De erosiewetgeving werd vervat in de randvoorwaarden waaraan de Vlaamse landbouwer moet voldoen om recht te hebben op inkomenssteun. Deze wetgeving stimuleert een brongerichte aanpak van erosie op de meest erosiegevoelige paarse en rode percelen. Dit betekent dat de maatregelen er op gericht zijn om erosie te voorkomen op het perceel zelf, eerder dan afgespoelde grond op te vangen in buffers of grasstroken. Op deze manier wordt het productiepotentieel van de landbouwgrond behouden. Een brongerichte aanpak van erosie vraagt een zo volledig mogelijke bedekking van de bodem tussen teelten, maar ook tijdens de teelt zelf.

Erosie is een proces dat het hele jaar even sterk doorgaat. In Vlaanderen is erosie het sterkst in de periode van mei tot september omwille van de hogere frequentie van korte, maar intense buien. Vooral maïs en een groot aantal groenten worden laat in het voorjaar gezaaid of geplant en bieden in het late voorjaar/vroege zomer weinig bodembedekking. De randvoorwaarden sturen aan op het behoud van zoveel mogelijk gewasresten van vorige teelten en groenbedekker aan het bodemoppervlak, om erosie te vermijden.

De uitwerking van de randvoorwaarden is momenteel aan een herziening onderhevig. Voor de meest recente informatie over de randvoorwaarden kan u terecht op de website van Landbouw & Visserij.

Wetgeving op paarse percelen

Teelten ingezaaid voor 1 januari op paarse percelen


Teelten ingezaaid na 1 januari op paarse percelen

Meerjarige teelten op paarse percelen

 


Wetgeving op rode percelen

Teelten ingezaaid voor 1 januari op rode percelen

Teelten ingezaaid na 1 januari op rode percelen
Meerjarige teelten op rode percelen